Avís llegal

1. OBJECTE I ACCEPTACIÓ.

El present avís llegal regula l’us de la pàgina web http://www.fomentdeleslletres.com, del qual és titular l’associació Foment de les Lletres Valencianes (en avant Foment), a la vegada responsable de l’editorial L’Oronella i la web http://www.oronella.com. La navegació per la pàgina web de Foment atribuïx la condició d’usuari d’este i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en este Avís Llegal, que poden patir modificacions. L’usuari s’obliga a fer un us correcte de la pàgina web de conformitat en les lleis, la bona fe, l’orde públic, els usos del tràfic i el present Avís Llegal. L’usuari respondrà davant de Foment o davant de tercers, de qualsevol dany i perjuí que poguera causar com a conseqüència de l’incompliment d’esta obligació.

2. IDENTIFICACIÓ I COMUNICACIONS.

Foment, en compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de servicis de la societat de l’informació i de comerç electrònic, l’informa que:

La seua denominació social és: Foment de les Lletres Valencianes

El seu domicili social és: C/ Músic Penella, 5 – 46017 VALÉNCIA

El seu CIF és: G98631344

Per a comunicar-se en nosatres, posem a la seua disposició el següent email

info@oronella.com

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i Foment es consideraran eficaços, a tots els efectes, quan es realisen a través de correu electrònic o la direcció postal.

3. CONDICIONS D’ACCÉS I UTILISACIÓ.

La pàgina web i els seus servicis són d’accés lliure i gratuït, no obstant això, Foment condiciona l’utilisació d’alguns dels servicis oferits en la seua web al previ ompliment del corresponent formulari. L’usuari garantisa l’autenticitat i actualitat de totes aquelles senyes que comunique a Foment i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realise.

L’usuari es compromet expressament a fer un us adequat dels continguts i servicis de Foment i a no usar-los per a, entre atres coses:

-Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfops, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’orde públic.

-Introduir en la xàrcia virus informàtics o realisar actuacions susceptibles d’alterar, malmetre, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, senyes o sistemes físics i llògics de Foment o de terceres persones; així com obstaculisar l’accés d’uns atres usuaris al lloc web i als seus servicis per mig del consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals Foment presta els seus servicis.

-Intentar accedir als contes de correu electrònic d’atres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics de Foment o de tercers i, extraure informació.

-Vulnerar els drets de propietat intelectual o industrial, així com violar la confidencialitat de l’informació de Foment o de tercers.

-Suplantar l’identitat d’un atre usuari, de les administracions públiques o d’un tercer.

-Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol atra forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es conte en l’autorisació del titular dels corresponents drets o que això resulte llegalment permés.

-Demanar senyes en finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions en fins de venda o atres de naturalea comercial sense que hi haja la prèvia solicitut o consentiment.

Tots els continguts de la pàgina web, com texts, fotografies, gràfics, imàgens, tecnologia, software, així com el seu disseny gràfic i còdics font, constituïxen una obra la propietat de la qual pertany a Foment, sense que puguen entendre’s cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre estos més allà de lo estrictament necessari per al correcte us del web.

En definitiva, els usuaris que accedixquen ad este lloc web poden visualisar els continguts i efectuar, si pertoca, còpies privades autorisades sempre que els elements reproduïts no siguen cedits posteriorment a tercers, ni s’instalen servidors conectats a xàrcies, ni siguen objecte de cap classe d’explotació. Aixina mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en el lloc web són propietat de Foment, sense que puga entendre que l’us o accés al mateix atribuïxca a l’usuari dret algun sobre estos.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol atre acte que no haja segut expressament autorisat pel titular dels drets d’explotació queden prohibides. L’establiment d’un hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre Foment i el propietari de la pàgina web en la qual s’establixca, ni l’acceptació i aprovació per part de Foment dels seus continguts o servicis. Aixina mateix, haurà d’abstindre’s de realisar manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre Foment, o incloure continguts ilícits, contraris a les bons costums i l’orde públic. Foment no es responsabilisa de l’us que cada usuari li done als materials posats a disposició en este lloc web ni de les actuacions que realise segons estos.

4. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT.

El contingut de la present pàgina web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garantise plenament l’accés a tots els continguts, ni la seua exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seua idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic. Foment exclou, fins a on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjuïns de tota naturalea derivats de:

-L’impossibilitat d’accés a la pàgina web o la falta de veracitat, exactitut, exhaustivitat i / o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, almagasenats, posats a disposició als quals s’haja accedit a través de la pàgina web o dels servicis que s’oferixen.

-La presència de virus o d’atres elements en els continguts que puguen produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o senyes dels usuaris.

-L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’orde públic, els usos del tràfic i el present Avís Llegal com a conseqüència de l’us incorrecte de la pàgina web. En particular, i a modo d’eixemple, Foment no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulneren drets de propietat intelectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a l’intimitat personal i familiar i a la pròpia image, així com la normativa en matèria de competència deslleal i publicitat ilícita.

-Aixina mateix, Foment declina qualsevol responsabilitat respecte a l’informació que es trobe fòra d’esta web i no siga gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels links que apareixen en esta web és exclusivament la d’informar a l’usuari sobre l’existència d’unes atres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que oferix este lloc web. Foment no garantisa ni es responsabilisa del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni sugerix, convida o recomana la visita als mateixos, de manera que tampoc serà responsable del resultat obtingut. Foment no es responsabilisa de l’establiment de hipervínculs per part de tercers.

5. POLÍTICA DE PRIVACITAT.

Quan precisem obtindre informació per la seua banda, sempre li demanarem que nos la proporcione voluntàriament de forma expressa. Les senyes demanades a través dels formularis de d’arreplegada de senyes de la pàgina web o unes atres vies seran incorporades a un ficher de senyes de caràcter personal degudament inscrit en el Registre General de Protecció de senyes de l’Agència Espanyola de Protecció de senyes, del qual és responsable Foment. Esta entitat tractarà les senyes de forma confidencial i exclusivament en la finalitat d’oferir els servicis solicitats, en totes les garanties llegals i de seguritat que impon la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de decembre, de Protecció de senyes de Caràcter Personal, el Real Decret 1720/2007, de 21 de decembre i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Servicis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic. Foment es compromet a no cedir, vendre, ni compartir les senyes en tercers sense la seua aprovació expressa.

Així mateix, Foment cancelarà o rectificarà les senyes quan resulten inexactes, incompletes o hagen deixat de ser necessàries o pertinents per a la seua finalitat, de conformitat en el que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de decembre, de Protecció de senyes de caràcter personal. L’usuari podrà revocar el consentiment prestat i eixercir els drets d’accés, rectificació, cancelació i oposició escrivint un email a info@oronella.com, identificant degudament i indicant de forma visible el concret dret que s’eixercix. Foment adopta els nivells de seguritat corresponents requerits per la citada Llei Orgànica 15/1999 i atra normativa aplicable. No obstant això, no assumix cap responsabilitat pels danys i perjuïns derivats d’alteracions que tercers poden causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fichers de l’usuari. Foment podrà utilisar cookies durant la prestació de servicis de la pàgina web. Les cookies són fichers físics d’informació personal allojats en el propi terminal de l’usuari.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu programa navegador de manera que s’impedixca la creació d’archius cookies o s’advertixca d’esta. Si opta per abandonar el nostre lloc web a través d’enllaços a llocs web no pertanyents a la nostra entitat o a L’Oronella (pertanyent al nostre grup), Foment no es farà responsable de les polítiques de privacitat d’estos llocs web ni de les cookies que estos puguen almagasenar en l’ordenador de l’usuari. La nostra política respecte al correu electrònic se centra en remetre únicament comunicacions que vosté haja solicitat rebre. Si preferix no rebre estos mensages per correu electrònic li oferirem a través d’estos la possibilitat d’eixercir el seu dret de cancelació i renúncia a la recepció d’estos mensages, de conformitat en el que dispon el títul III, artícul 22 de la Llei 34 / 2002 de Servicis per a la Societat de l’Informació i de Comerç Electrònic.

6. PROCEDIMENT EN CAS DE REALISACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER ILÍCIT.

En el cas que qualsevol usuari o un tercer considera que existixquen fets o circumstàncies que revelen el caràcter ilícit de l’utilisació de qualsevol contingut i / o de la realisació de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través de la pàgina web, haurà enviar una notificació a Foment identificant-se degudament, especificant les supostes infraccions i declarant expressament i baix la seua responsabilitat que l’informació proporcionada en la notificació és exacta. Per a tota qüestió llitigiosa que incumbixca al lloc web de Foment, serà d’aplicació la llegislació espanyola, sent competents els Jujats i Tribunals de Valéncia.

7. PUBLICACIONS.

L’informació administrativa facilitada a través de la pàgina web no substituïx a la publicitat llegal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagen de ser publicats formalment en els diaris oficials de les administracions públiques, que constituïxen l’únic instrument que dona fe de la seua autenticitat i contingut. L’informació disponible en esta pàgina s’ha d’entendre com una guia sense propòsit de validea llegal.

digues la teua…

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.