Clàssics Valencians

classics

Els nostres clàssics a l’abast dels valencians dels sigle XXI. Les obres més importants de l’història de la lliteratura valenciana actualisades i acompanyades d’un glossari i l’introducció d’un especialiste que contextualisa l’obra i a l’autor en el seu temps.

40 La vida de Jesús (II). Isabel de Villena J. V. Pascual / F. Bens / 9,75 €

39 La vida de Jesús (I). Isabel de Villena J. V. Pascual / F. Bens / 9,75 €

38 Els llibrets de falla. Josep Bernat i Baldoví J. A. Àrias / F. Bens / 9,75 €

37 Tractat de les mules. Manuel Dieç Vicent Ll. Simó Santonja / 9,75 €

36 La terra del che. Joaquim Martí Gadea Juli Amadeu Àrias / 9,75 €

35 Ètica a Nicòmac. Aristòtil Felip Bens, Mònica Aroca / 9,75 €

34 Lo somni de Joan Joan. Jaume Gaçull Batiste Sanramón / 9,75 €

33 Nostra Novela. Antologia (II) Felip Bens / 9,75 €

32 L’Encobert de Valéncia (I). Vicent Boix Rafa Pastor / 9,75 €

31 Nostra Novela. Antologia (I) Marta Lanuza, Alícia Palazón / 9,75 €

30 Scipió i Aníbal. Antoni Canals Rafa Pastor / 9,75 €

29 Regiment de la pestilència. Lluís Alcanyís Paco Tarazona / 9,75 €

28 De Vinis. Arnau de Vilanova V. Ll. Simó Santonja / 9,75 €

27 Poesia Completa. Gilabert de Pròxita Alícia Palazón / 9,75 €

26 Llombart. Ramon Andrés Cabrelles Juli Amadeu Àrias / 4,95 €

25 Antologia. Poemes (1943-2000). Xavier Casp Voro López / 4,95 €

24 Antologia Poètica. Anfós Ramon Andreu Tintorer / 9,75 €

23 Lletres de Batalla. Joanot Martorell Andreu Tintorer / 9,75 €

22 El virgo de Viçanteta. J. Bernat i Baldoví Sanramon, Tintorer / 4,95 €

21 Tirant lo Blanch (II). Joanot Martorell Josep Pujalt / 9,75 €

20 Tirant lo Blanch (I). Joanot Martorell Josep Pujalt, A.Palazón / 9,75 €

19 El Sermó de la Conquista. Gaspar Blai Arbuixech A. Tintorer / 9,75 €

18 La Brama dels llauradors. Jaume Gaçull Batiste Sanramón / 9,75 €

17 Lo proces de les olives. Fenollar, Gaçull, Moreno… J. Puchalt / 9,75 €

16 Flor d’enamorats. Joan de Timoneda Albert Cuadrado / 9,75 €

15 Escacs d’Amor. Vinyoles, Fenollar, Castellví Batiste Sanramón / 9,75 €

14 El Llibre dels Fets (i II). Jaume I J. Puchalt, Artur Ahuir / 9,75 €

13 Lloances de les llengües. Martí de Viciana Josep C. Rubio / 9,75 €

12 El Llibre dels Fets (I). Jaume I Josep Puchalt / 9,75 €

10 Dotze sermons. Sant Vicent Ferrer F. Bens, J. Costa / 9,75 €

09 El Misteri d’Elig i uns atres texts sacres Albert Cuadrado / 9,75 €

08 Dietari del capellà d’A. el Magnànim. M. Miralles JV G Bayarri, Josep Giner / 9,75 €

06 Guillem de Varoich. Joanot Martorell Alícia Palazón / 9,75 €

05 Rondalla de Rondalles. Lluís Galiana B. Sanramón, J. Giner / 9,75 €

 

digues la teua…

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.